Zoeken

Contact Formulier

Naam:
E-mail:
Onderwerp:
Bedrijf:
Bericht:

Op elk bureau een Kansenwaaier, zodat elke docent, mentor, begeleider snel een eerste selectie kan maken. Afhankelijk van de organisatie van uw school kunnen dan door u, de zorgcoördinator of de leerlingbegeleider, vervolgstappen worden genomen.

 

In deze digitale versie vindt u meer en uitgebreidere informatie en achtergronden, plus directe links en contactpersonen van de door u gezochte organisatie.

 

De website wordt verder uitgebreid en maandelijks geactualiseerd. U kunt uw aanvullingen en suggesties via het contact formulier op de vorige pagina direct aan ons doorzenden.

 

Via de pijltjes links en rechts van de pagina kunt u door de waaier bladeren. Als u op menu klikt kunt u rechtstreeks naar een bepaald hoofdstuk gaan en/of een zoekterm intypen.  

 

 

de Kansenwaaier is een initiatief van Ons Platform.

www.onsplatform.nl

 

Ontwerp: Gerritsma Vormgeving, Leiden

 

Illustraties: Arjenne Fakkel

 

Digitalisering: Rasto

Leer-/werkbedrijf ICT Academie Leiden

Inleiding

1

Het Zorgloket Leiden is het centrale punt van consultatie, advies en ondersteuning voor de scholen van het Samenwerkingverband Leiden e.o. Het zorgloket biedt hulp bij de problemen die de school overstijgen. Ook verwijzing naar instanties als De Delta de Rebound en naar het VSO gaat via dit loket.

Zorgloket Leiden:

Duivenbodestraat 11, 2313 XS Leiden
(071) 514 48 01

 

Bij het Adviespunt Onderwijs kunnen docenten terecht met vragen over moeilijke leerlingdossiers en het geeft advies m.b.t. ondersteuning aan leerlingen voor de scholen van het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. Ook verwijzing naar de Rebound verloopt via het Adviespunt.

Contacpersoon is Tom van Oort

tel: 06 12687628  

 

De Delta is een tijdelijke lesplaatsvoorziening van het Leidse samenwerkingsverband. Er wordt gewerkt op vmbo-niveau met leerwegondersteuning(LWOO) . Begleiding en ondersteuning richten zich zowel op het leren als op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De verwijzing loopt via het Zorgloket Leiden.

De Delta: http://www.swvdedelta.nl

Da Costastraat 104, 2321 AR Leiden
(071) 579 05 37

 

Kansen naast het VO

2

Op de Rails
Dit is een project voor leerlingen die complexe gedragsproblemen vertonen op school en als gevolg daarvan conflicten hebben met docenten en/of medeleerlingen. De leerlingen hebben geen indicatie voor speciaal onderwijs. Zij (en hun ouders) hebben wel ondersteuning nodig om ervoor te zorgen dat ze weer in het regulier onderwijs terecht kunnen.

Verwijzing: de leerlingen worden verwezen door de Permanente Commissie Leerlingzorg van het samenwerkingsverband Duin & Bollenstreek en het Zorgloket van het samenwerkingsverband VO/SVO Leiden e.o.

Leo Kannerschool is een school voor leerlingen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. De intellectuele capaciteiten variëren van ruim beneden gemiddeld tot boven gemiddeld. De school kent meerdere vestigingen.

Leo Kannerschool: www.leokannerschool.nl Hazenboslaan 101, 2343 SZ Oegstgeest (071) 515 05 99

3

De weerklank verzorgt speciaal onderwijs (diagnostiek, advies, consultatie, scholing en ontwikkelt expertise) en begeleiding aan leerlingen tussen 3 en 20 jaar met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden en/of slechthorendheid. De ernst van deze problemen vormt een bedreiging voor hun spraak-/taal-, onderwijs- en sociaal-emotionele ontwikkeling.


Robijnstraat 100, 2332 KV Leiden
071 5765149
www.deweerklank.nl

 

Om voor plaatsing op De Weerklank of De Thermiek in aanmerking te komen is een indicatie nodig van de onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CvI), onderdeel van het Regionaal Expertise Centrum (REC). Deze commissie werkt onafhankelijk van de school.

4

Leerplichtig, en dan?

5

Stichting Leergeld is er voor schoolgaande kinderen en jongeren die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Door de financiële belemmering te helpen oplossen wordt de dreiging van sociaal isolement/uitsluiting verminderd of voorkomen: www.leergeld.nl.

 

Talentcoaching.

Het jongerenwerk van Welzijnskwartier biedt individuele, lokale dagbesteding en lichte begeleiding aan jongeren die (dreigen) uit (te) vallen op school. Welzijnskwartier werkt in de gemeenten Katwijk, Teylingen en Noordwijkerhout nauw samen met zorg- en werkpartners om jongeren te motiveren voor school, werk en/ of zorg. De jongerenwerker coacht een jongeren op zijn talenten. Het kan om vanalles gaan: een meisje dat het thuis moeilijk heeft, leert meidenactiviteiten te begeleiden zodat ze een doel heeft en iets positiefs doet; een jongen zonder stageplek die veel op hangplekken te vinden is doet als stage klussen in het jongerencentrum; een jongen met beperkte sociale vaardigheden leert achter de bar te staan bij feestjes. 

Er zijn geen extra kosten aan het project verbonden.

Lies Pennings, Factor Welzijn
06 482 58 800
Werkdagen: maandag tot 14.00, dinsdag, donderdag
www.factorw.nl

6

Alle ROC's hebben een informatiepunt waar leerlingen, ouders en/of decanen met hun vragen terecht kunnen. De medewerkers kunnen zonodig doorverwijzen naar de loopbaanadviseurs.

ROC Leiden: (071) 582 40 00

ROC IDCollege: 0800 222 08 00

ROC Mondriaan: (088) 666 30 00

ROC Nova College: (023) 530 20 10

 

Boerhaave College

Het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) van het Boerhaave College (onderdeel van ROC Leiden) is bedoeld voor 18-plussers en onder voorwaarden ook voor 16- en 17- jarigen. Het VAVO heeft alleen de leerjaren 3 & 4 vmbo-TL, 4 & 5 havo en 6 vwo. De leerling haalt hier een landelijk diploma of deelcertificaten. Als de leerling nog geen 18 is, kan de aanmelding alleen via de VO-school waar de leerling is ingeschreven.

tel: (071) 582 40 00

http://www.rocleiden.nl/volwassenen/vavo-vmbo-tl-havo-vwo

 

 

Overige mbo's en vakscholen

Hout- & Meubileringscollege

www.hmcollege.nl

Scheepvaart en Transport College

www.stc-r.nl

Voedings- en versindustrie

www.svo.nl

Goud, zilversmid, glazenier, juwelier 

www.zadkine.nl

Nimeto www.nimeto.nl

WAT NA HET VMBO?

7

8

Key to Success is een coachingsproject voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die op zoek zijn naar hun talent en ondersteuning kunnen gebruiken bij het vormgeven van hun toekomst. Zij missen in hun omgeving een positief rolmodel waaraan zij zich kunnen spiegelen. Iemand die hen stimuleert, steunt en op weg helpt. Coaches worden geworven op de Hogeschool, in het bedrijfsleven en vanuit maatschappelijke instellingen. Key to Success wordt met steun van de gemeente Leiden uitgevoerd door JES Rijnland in opdracht van Ons Platform.
Contactpersoon bij JES Rijnland is Anne Hoogenboom
Hooglandse Kerkgracht 17s 2312 HS Leiden
(071) 342 09 00
a.hoogenboom@jesrijnland.nl
voor meer informatie: www.jesrijnland.nl
Vanuit Ons Platform is Pieter Heyboer verantwoordelijk.

Toppers

9

Mavo Excellent, Techno Mavo en Bèta Mavo zijn voorbeelden van extra mogelijkheden die scholen aanbieden voor jongeren die meer willen en kunnen. Naar gelang het aanbod en de school zijn er afspraken over doorstroming naar opleidingen in het mbo.

Mavo Excellent: Vlietland College, contactpersoon Dic Houthoff,

d.houthoff@vlietlandcollege.nl

 

Techno Mavo: Teylingen College locatie KTS, contactpersoon Marian de Jong,

jgm@teylingen-college.nl

 

Bèta Mavo: Da Vinci College, locatie Bètaplein, contactpersoon Mariëlla van Driel,

mvdr@davinci-leiden.nl

 

Roem&Poen
MBO-studenten helpen medeleerlingen bij het (her)oriënteren op hun opleidingskeuze. Eigenwijs en onorthodox inspireren zij ook dreigende uitvallers om een opleiding te kiezen die bij hen past. We gaan na wie hij of zij is en wat deze student wil weten voor de toekomst. Als hij aangeeft beroemd of miljonair te willen worden, vinden we dat goed. We laten hem dan in gesprek gaan met een miljonair om te onderzoeken of het beeld dat hij heeft klopt. We willen dat studenten ontdekken waarom zij willen studeren. Het hele traject wordt gefilmd. Aan het eind hebben we een opleiding die past, een buddy op maat en vrienden en ouders uitgenodigd mee te helpen stimuleren. De film dient als herinnering.

www.roemenpoen.nl


 

 

10

Cardea kent o.a. de volgende onderdelen: Ambulante hulp Afhankelijk van de vraag krijgt de jongere een coach of een gezinsbegeleider toegewezen. De hulp is vraaggericht en is maatwerk. De begeleiding kan gericht zijn op bijvoorbeeld de thuissituatie of op school en speciaal voor jongens of meisjes zijn. Wanneer nodig kan er ook een intensief 10 weeks programma, Vertrektraining, ingezet worden die zich richt op een stabiele woonplek, netwerk, dagbesteding en regelzaken.

Trainingen Jongeren kunnen bij Cardea trainingen volgen. Deze trainingen hebben veelal als doel het (aan)leren van sociale vaardigheden. Voorbeelden van training zijn; weerbaarheidtraining, Rots en Water, Omgaan met boosheid, Kleur bekennen en samenwerken door middel van koken.

Daghulp De daghulpprogramma`s bestaan uit verschillende leerwerktrajecten en onderwijsvervangende en onderwijsondersteunende activiteiten. De daghulp heeft als doel om de jongeren weer structuur in hun dagritme te geven en ze voor te bereiden op een opleiding of baan.

Andere Hulpverleners

11

Spoedopvang 12+ is een 24uurs opvangcentrum voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die met hun gezin in een crisissituatie verkeren. Er moet direct iets gebeuren om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Een tijdelijke plaatsing in de spoedopvang kan helpen om tot rust te komen en –samen met je ouders- na te denken over ‘hoe nu verder?’.

Trainingshuis Jongeren die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen en meerdere problemen hebben, werken hier aan zelfstandigheid.

12

Bureau Jeugdzorg is er voor kinderen en jongeren en hun ouders of verzorgers die problemen hebben bij het opgroeien en opvoeden. Ook anderen die beroepsmatig met jongeren omgaan kunnen contact opnemen voor informatie en advies. Bureau Jeugdzorg is ook de organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (0900 123 1230).
Jongeren kunnen bij Bureau Jeugdzorg terecht als ze met niemand in hun omgeving kunnen praten over hun problemen of als de problemen dermate groot zijn, dat ze hulp nodig hebben. Jongeren die twijfelen over wie ze moeten benaderen, kunnen ook altijd bellen of chatten met de kindertelefoon (0800 0432).

 

(070) 387 76 25

www.bjzzuid-holland.nl 

 

Bureau jeugdzorg kent o.a. de volgende doelgroepen:

 

Het JIT (Jeugdinterventieteam) begeleidt jongeren van 12 tot en met 23 jaar met problemen van verschillende aard, bijvoorbeeld rondom huisvesting, geld en schulden, school, werken, gezin, vrije tijd en vrienden.

 

De doelgroep Zorgjongeren bestaat vooral uit jongeren met een bijstandsuitkering met complexe belemmeringen in de persoonlijke sfeer, waardoor zij nog niet toegeleid kunnen worden naar betaald werk. Doel is dit laatste wel mogelijk te maken.

De Uitdaging is een project van Defensie, in samenwerking met externe partners. Het betreft een opleidingstraject voor jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit. Doel is hen te helpen hun leven te structureren en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het is een opleidingstraject van 12 weken en start 3 maal per jaar.

Adressen Bureau Jeugdzorg:
Alphen a/d Rijn, Thorbeckeplein 22,

(0172) 44 91 89

Katwijk, Ambachtsweg 16,

(071) 409 12 14

Leiden, Albinusdreef 5,

(071) 523 97 40 

 

13

Bij Brijder kunnen leerlingen terecht voor problemen met alcohol, drugs, medicijnen en gokken. Brijder heeft een groeiend hulpaanbod voor jongeren en via De Leidse Zaak ook dagbesteding en activiering. Bij twijfel over een melding kunt u altijd even bellen.

 

Aanmeldingen: 088 358 33 00

www.brijder.nl/service/contact/locaties-zuid-holland

 

 

Kwadraad levert maatschappelijkwerk aan jeugdigen (tot 23 jaar), gezinscoaching, schoolmaatschappelijkwerk, hulp bij schulden, groepscursussen etc.

 

Haagweg 47

088 900 4200

www.kwadraad.nl

 

JPP Internethulp van Kwadraad biedt in de Duin&Bollenstreek hulp via internet. Deelnemers hebben een eigen mailbox waar ze met hun eigen maatschappelijk werker uiteenlopende vragen en problemen kunnen bespreken op het gebied van ouders, vrienden, school, politie, geld, seks, etc. Ook heeft JPP een assertiviteitscursus voor jongeren van 18 tot 25 jaar, kosten € 25,--

 

(071) 409 33 33

www.kwadraad.nl/JPP.aspx

 

14

De GGZ centra van Rivierduinen bieden onder het motto 'beter binnen bereik' dagelijks zorg aan mensen met psychische of psychiatrische klachten. Dit zowel in begeleiding, ondersteuning, trainingen, dagactiviteiten en therapie. Ook preventie en voorlichting aan groepen of themabijeenkomsten horen daarbij. Op de site vindt u ook de meest voorkomende ziektebeelden, hoe je die herkent, wat de oorzaken zijn en hoe u hulp kunt zoeken. Ook zijn er links om meer over de betreffende ziekte te kunnen lezen.

www.ggzrijnstreek.nl

www.ggzleiden.nl

www.ggzduinenbollenstreek.nl

Voor jongeren zelf is er de site: www.ggzkinderenenjeugd.nl  

 

Kristal (een onderdeel van Rivierduinen) biedt hulp aan mensen (jong en oud) met een verstandelijk beperking en psychiatrische problemen en ook aan ouders, relaties, leerkrachten, begeleiders en hulpverleners.
Mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrisch probleem hebben vaak problemen in het dagelijks leven. Maar ook op het werk, bij de dagbesteding of op school. Wij onderzoeken wat er aan de hand is en kunnen daarna de psychiatrische behandeling bieden die nodig is. Zodat zij zich weer beter kunnen redden.
Een verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist, Bureau Jeugdzorg of door een instelling voor geestelijke gezondheidszorg is nodig. .
www.centrumkristal.nl


 

15

Jeugd en Jongerenwerk

Dit wordt door de gemeenten georganiseerd en veelal uitbesteed aan professionale organisaties in samenwerking met vrijwilligers.
Voor Leiden: www.stjjmh.nl, contactpersoon is Sibbele Wignand

Voor Alphen: www.participe.nu  

Voor Teylingen en Katwijk: www.factorw.nl

Lisse; www.jeugdlisse.nl 

 

Jongeren kunnen bij ExposeYour terecht met al hun vragen over geld, werk, verslaving, gezondheid, vrije tijd, seks, onderwijs, buitenland, recht, wonen en alles wat daar bij hoort. Elke zes weken wordt er dieper ingegaan op een onderwerp. Er worden in die weken allerlei activiteiten georganiseerd rondom dat thema.
Daarnaast gaat ExposeYour de belangen van jongeren behartigen. Ook voor de belangenbehartiging zullen activiteiten en ludieke acties georganiseerd worden.

www.exposeyour.nl 

 

JIP staat voor Jongeren Informatie Punt. Het JIP geeft jongeren informatie en advies over werk, onderwijs, drugs, geld, wonen, rechten en plichten, seks en vrije tijd. In veel plaatsen in Nederland vind je JIP's, soms in een bibliotheek, buurthuis of school of als apart informatiepunt. Je kunt anoniem en gratis bij een JIP terecht met je vragen. Op deze site vind je alle informatie, verzameld door de JIP's, die voor jou van belang is.

www.jipsite.nl

 

Samenwerkenvoordejeugd.nl is een gezamenlijke website van de ministeries van VWS, OCW en VenJ, bestemd voor iedereen die professioneel betrokken is bij de uitvoering van lokaal jeugdbeleid. De site informeert over actuele ontwikkelingen op vier hoofdthema's: Centrum voor Jeugd en Gezin, stelselwijziging: zorg voor de jeugd, passend onderwijs/ZAT en de aanpak kindermishandeling.

www.samenwerkenvoordejeugd.nl

16

Jeugdreclassering is er voor jongeren die ten tijde van het delict 12 tot 18 jaar oud waren. Het is een combinatie an intensieve begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld zijn. Per 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

http://www.voordejeugd.nl/stelselwijziging/jeugdhulp/gedwongen-kader/jeugdreclassering

 

 

 

 

17